A A A

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

Szanowny Pacjencie!
Szanowni Państwo!


W celu spełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku przekazuje Państwu treści klauzul informacyjnych, które są dostępne także na tablicach ogłoszeń na terenie budynku SP ZOZ w Nasielsku i lokalizacjach.